پلیمری: در طراحی محصول تراکتور تعدادی از قطعات از جنس پلی آمید در نظر گرفته شده است. بعضی از این قطعات پلیمری در موتور تراکتور و بخشی در سایر قسمتهای محصول استفاده شده است. تمامی قطعات پلیمری مورد استفاده در تراکتور در شرکت گشتاور صنعت تدبیرگران فردا قابل عرضه به مشتریان است.