بلبرینگ های قابل تامین
ردیف شماره بلبرینگمحل مصرف
1WB1630103بلبرینگ واتر پمپ پراید
2WB1630083بلبرینگ واتر پمپ پژو 405
3WB1630083بلبرینگ واتر پمپ پژو 206
4W6B1024بلبرینگ واتر پمپ پیکان
5WB1657123بلبرینگ واتر پمپ تراکتور
66204 2Z/C3بلبرینگ دینام نیسان_مناسب برای موارد صنعتی
76306C3بلبرینگ گیربکس نیسان_مناسب برای موارد صنعتی
8402082بلبرینگ گیربکس نیسان_پیکان_وانت_روآ و مناسب برای موارد صنعتی
96205 2Z/C3بلبرینگ دینام نیسان و بلبرینگ دینام مزدا_مناسب برای موارد صنعتی
106204 2RS/C3بلبرینگ دینام نیسان_مناسب برای موارد صنعتی
116208 C4بلبرینگ گیربکس نیسان_پیکان_وانت_روآ و مناسب برای موارد صنعتی
126305 NR/C3بلبرینگ گیربکس نیسان_پیکان_وانت_روآ و مناسب برای موارد صنعتی
13411280بلیرینگ چرخ عقب پیکان_وانت_روآ و مناسب برای موارد صنعتی
1444/11بلبرینگ چرخ جلو پیکان _مناسب برای موارد صنعتی
156206 2Z/C3بلبرینگ چرخ عقب پراید _مناسب برای موارد صنعتی
1644610/49بلبرینگ چرخ عقب پراید_مناسب برای موارد صنعتی
1711910/49بلبرینگ چرخ عقب پراید_مناسب برای موارد صنعتی
1832005بلبرینگ شفت پژو_مناسب برای موارد صنعتی
196307 NRC3بلبرینگ گیربکس نیسان_مناسب برای موارد صنعتی
206308 NRC3 بلبرینگ شفت کلاچ نیسان_مناسب برای موارد صنعتی
216306 2RSC3 مناسب برای موارد صنعتی_مناسب برای موارد صنعتی
226305NC3مناسب برای موارد صنعتی
236206 2RS/C3مناسب برای موارد صنعتی
246206 C3مناسب برای موارد صنعتی
256302 ZC2مناسب برای موارد صنعتی
266208 C3مناسب برای موارد صنعتی
27402082RDمناسب برای موارد صنعتی
286306 2Z/C3مناسب برای موارد صنعتی