خدمات پس از فروش
  • تعویض قطعات

با توجه به اینکه کلیه تولیدات دارای ضمانت کالا و گارانتی می‌باشند، در صورتی که محصولات در مدت ضمانت و تحت شرایط ضمانت دچار اشکال شوند با تایید کارشناس مربوطه تعویض می‌شود.

  • مدت گارانتی

تمامی محصولات تولیدی به مدت زمان شش ماه تا یک سال از تاریخ تولید محصول  شامل خدمات گارانتی می‌باشند.

  • موارد خارج از گارانتی

در موارد زیر محصول (حتی در زمان گارانتی محصول) از گارانتی خارج است و رفع عیب به صورت گارانتی مجاز نمی‌باشد:

  •  محصول توسط تعمیرکاران متفرقه (غیرمجاز) نصب و یا دستکاری شده باشد.
  • محصول بعلت استفاده ناصحیح توسط مشتری آسیب دیده باشد.
  • آسیب دیدگی ناشی از حمل و نقل محصول باشد.
  • عوامل خارجی موجب آسیب دیدگی محصول شود.
  • محصول تا یک ماه اول تولید و قبل از استفاده دچار مشکل شود، هزینه ایاب و ذهاب به عهده شرکت می‌باشد و هزینه ارسال مجدد از مشتری دریافت نمی‌شود.
  • با توجه به موضوع ضمانت محصولات، انجام برخی از خدمات و یا تعویض برخی از قطعات محصول شامل ضمانت نمی‌باشد و به صورت غیر گارانتی انجام می‌شود. این موارد شامل ایراداتی می‌باشند که در اثر استفاده نا‌صحیح یا مستهلک شدن بوجود می‌آیند و یا قطعات تزئینی ومصرفی محصول می‌باشند.